Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Громадські слухання стану реалізації наукових розробок
лікаря-новатора і науковця
А.І. Потопальського

5 лютого 2009 року у приміщенні Київського Будинку вчених
за ініціативою Громадської ради освітян і науковців України
і Президента Національної Академії наук України відбулися

громадські слухання стану реалізації наукових розробок лікаря-новатора і науковця
Анатолія Потопальського - автора нового наукового напрямку
молекулярного оздоровлення людини і довкілля

А.І. Потопальський презентував результати своїх досліджень і стан справ по впровадженню протипухлинного препарату амітозину.

На зустрічі були присутні медики, науковці, які професійно займаються виченням онкологічних захворювань, колишні пацієнти, які одужали завдяки препаратам п. Потопальського, колишні і теперішні політичні діячі.

***
РЕЗОЛЮЦІЯ
громадських слухань стану реалізації наукових розробок
лікаря-новатора і науковця
А.І. Потопальського,

що відбулись 5 лютого 2009 р.
за ініціативою Громадської ради освітян і науковців України
і Президента Національної Академії Наук України.

В обговоренні приймали участь онкологи, видатні вчені, журналісти, представники громадськості, виліковані від раку хворі.

На основі доповіді А.І. Потопальського і тематичної виставки учасниками слухань відзначено, що зав. лабораторії модифiкацiї структури бiологiчно активних речовин Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України, директором Iнституту оздоровлення і вiдродження народiв України і благодійного фонду «Небодарний цілитель» Потопальським А.І. разом з колективом співавторів Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України і багатьох профільних вітчизняних і зарубіжних наукових, виробничих і клінічних установ відкрито і обгрунтовано розвиток нового наукового напрямку цiлеспрямованого покращення структури природних бiологiчно активних речовин з одержанням препара¬тiв, якi на молекулярному i генетичному рiвнi оздоровлюють людину i довкiлля. В iнститутi молекулярної бiологiї i генетики НАН України та iнститутi оздоровлення i вiдродження народiв України (ТОВ) одержанi оригiнальнi препарати з протипухлинною, противiрусною (в т.ч. i проти СНIДу, гепатиту С), iмунорегулюючою i протирадiацiйною дiєю, розроблено способи використання їх впливу на бiологiчнi процеси в медицинi, ветеринарiї, сiльському господарствi. Найбiльш вiдомi з них амiтозин та iзатiзон, якi захищенi авторськими свiдоцтвами i багатьма закордонними патентами.

Усього колективом зареєстровано в державному реєстрi колишнього СРСР понад 70 нових лiкiв, захищених десятками авторських свiдоцтв, українськими i закордонними патентами. На превеликий жаль, жоден з них не впроваджено у медицинi. Ізатiзон впроваджено у ветеринарiї, а амiтозин в черговий раз пройшов офіційні клінічні випробування і рекомендований онкологами до широкого клінічного застосування.

Автором розробленi i впроваджуються найновiшi бiотехнологiї по очищенню довкiлля i використанню рослин, здатних засвоювати атмосферний азот замiсть дорогих добрив. Їх широке використання перспективне як в Україні, так і в зарубіжжі, що дасть значний економічний і соціальний ефект за рахунок оздоровлення довкілля. Ці рослини дають високi врожаї на рiзко засолених грун¬тах, при гiдропонному вирощуваннi з використанням морської води без її опрiснення. Завдяки цим технологіям збільшується продуктивнiсть рослин, корисних комах (бджiл, шовкоп¬рядiв, трихограм), риб, птахiв, тварин. Цей новий спосiб боротьби з агробакте¬рiальним раком рослин на основi принципово нової технологiї його дiаг¬ностики, запобiгання i лiкування з прискореним отриманням стiйкого до раку насiнневого i посадкового матерiалу (виноград, кiсточковi, плодо¬вi, овочевi та iн.) дає 250-2500 доларiв США додаткового прибутку з 1 га площi виноградникiв. Оригінальні способи молекулярного пiдвищення врожаю основних сiльськогосподарських культур: обробка насiння злакiв, овочiв, бавовни новими речовинами пiдвищують їх врожайнiсть на 10-40 вiдсоткiв, не забруднюючи навколишнє середовище.

На жаль, такі унікальні сорти рослин, які випробувані і затверджені Держсортоінспекцією України для масового використання, як кормовий люпин «Індустріальний», картопля «Дзвін», тетраплоїдне жито «Древлянське», гарбуз «Кавбуз Здоров’яга», ехінацея «Поліська красуня», томати "Українські" існують тільки на ділянках оригінаторів, а їх елітне насіння системою Мінагропрому не закуповується при міл’ярдних витратах держави на закупівлю значно гірших зарубіжних сортів.

Розроблені авторами оригiнальнi оздоровчi комплекси лiкарських рослин i напоїв з iмунорегулюючими, дезiнтоксикуючими влас¬тивостями сприяють виведенню токсичних речовин та радiонуклiдiв, придатних для масового комплексного оздоровлення населення, включаючи дiтей, працiвникiв шкiдливих виробництв i т.iн.

З метою прискорення реалізації представлених наукових розробок, їх державної підтримки і заохочення бізнесових структур пропонуємо:

1. Звернутись до Президента і Прем’єр-Міністра України, урядових структур і громадських організацій з пропозицією про організацію і будівництво Українського національного центру молекулярно-генетичного і духовного оздоровлення людини і довкілля.

Структура центру передбачає:
   - науковий комплекс з бюджетним фiнансуванням затвердженої на 2007-2011рр. тематики лабораторії модифікації структури біологічно активних речовин в IМБiГ НАНУ з включенням вiдповiдних структур, що здiйснюють фундамен¬тальнi дослiдження з цього напрямку в галузi охорони здоров'я, ветери¬нарiї, рослинництва, екологiї, забезпечивши додаткове фінансування в сумі 35 млн. грн.;
   - науково-клiнiчний лiкувально-оздоровчий комплекс за участю медич¬них установ МОЗ i АМН України з виробничим комплексом на базі інституту оздоровлення і відродження народів України та інституту молекулярної біології і генетики НАН України;
   - науково-виробничий i лiкувально-оздоровчий ветеринарний комп¬лекс на базi ветеринарних установ, птахофабрик, племінних, рибних, хутрових і бджолярських господарств; Комплекси лiкувально-оздоровчого напрямку включатимуть зацiкавле¬них представникiв системи МОЗ i Мiнсiльгосппроду та вiдповiдних галу¬зевих академiй;
   - комплекс оздоровлення довкiлля за участю представни¬кiв МНС, Мiнекобезпеки в районах екологiчної бiди з селекцiйно-виробничими пiдроздiлами на базi фермерських господарств "Прометей" Василькiвського р-ну Київської областi, с. Бiлоусiвка на Миколаївщинi, колективного сiльськогосподарського господарства "Нива" Коростенського району Жито¬мирської областi, тематичного дендропарку "Перемога"

2. Просити Міністерство науки і освіти, Президію Національної Академії Наук України разом з ІМБіГ НАНУ і ІОВНУ розробити проект Державної науково-технічної програми на 10 років.

3. Створити громадську координаційну раду з вирішення організаційних питань і координації наукових досліджень за участю голови громадської ради освітян і науковців професора С.М. Ніколаєнка, директора ІМБіГ НАНУ академіка Г.В. Єльської, заступника директора з наукової роботи член-кор. НАНУ, професора Д.М. Говоруна, автора цього наукового напрямку А.І.Потопальського, співвиконавців-спонсорів і бізнесменів.

4. Максимально висвітлити інформацію про відкриття нового наукового напрямку і громадських слухань у засобах масової інформації та профільних міністерствах і відомствах, розмістити відгуки і резолюцію на сайті www.potopalsky.kiev.ua.

5. Зміцнити громадську організацію «Братська Оздоровча Громада України БОГУ –Радість» і вжити організаційних і ініціативних заходів до створення її осередків серед однодумців в Україні та в зарубіжжі.

6. Звернутись до Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Агропромполітики України з проханням про організацію у вузах біологічного профілю курсів і кафедр молекулярно-генетичного і духовного оздоровлення людини і довкілля.

7. Резолюцію громадських слухань разом із супровідною інформацією розіслати керівникам профільних установ і відомств для широкого ознайомлення і залучення їх співробітників до власного порятунку і оздоровлення довкілля.

Прийнято одноголосно 5 лютого 2009 р.

Голова засідання,
Голова ГРОНУ,
професор

Секретар,
головний редактор журналу
"Педагогіка толерантності"С.М. НіколаєнкоЯ.А. Береговий

Контактні телефони (044) 526-96-21, 526-11-39
Е-mail: potopalsky@imbg.org.ua

    Copyright © 2009  All Rights Reserved